• Peischl Schubbpodnauflieger

OWH

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1. Zakres obowiązywania:

Niniejsze OWH są podstawą wszystkich zleceń firmy Peischl Fahrzeugbau GmbH jako zleceniobiorcy (ZB) oraz zleceniodawcy (ZD) i obowiązują, o ile strony umowy nie uzgodniły wyraźnie zmian na piśmie. OWH obowiązują w szczególności również dla przyszłych zleceń strony umowy dla ZB. Wszelkie inne warunki OWH zleceniodawcy zostają niniejszym odrzucone. Nie będą one wiążące dla ZB, nawet jeśli ZD nie zgłosi ponownego sprzeciwu dodatkowo po zawarciu umowy. Również wysłanie potwierdzenia zlecenia nie jest równoznaczne z przyjęciem warunków ZD. Niniejsze OWH mają zastosowanie do zakupu, produkcji i naprawy pojazdów oraz części do pojazdów.

2. Usługa:

Za uzgodnione dla przedmiotu zakupu / zleconego dzieła uznaje się materiały średniej jakości. Realizacja odbywa się zgodnie z zakresem i treścią przyjętego zlecenia (zamówienia). Przedmiot zakupu / dzieło musi spełniać określone wymagania i być odpowiednio użyteczne dla ZB. Za wykraczające poza ten zakres zastosowanie ZB nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela na nie gwarancji.

3. Cena zakupu / wynagrodzenie za dzieło:

Uzgodniona w zamówieniu cena zakupu / wynagrodzenie za dzieło obowiązuje netto dla podanego w zamówieniu pojazdu/dzieła z doliczeniem odpowiedniego ustawowego podatku VAT. Wykraczające poza to dostawy i usługi są płatne oddzielnie i uważa się je za zatwierdzone w momencie odbioru przedmiotu zakupu / dzieła. Jedna trzecia ceny zakupu / wynagrodzenia za dzieło jest płatna przy składaniu zamówienia, a pozostała część po powiadomieniu o zakończeniu lub możliwości odbioru przedmiotu zakupu lub dzieła. W przypadku zwłoki w płatności uznaje się za uzgodnione odsetki w wysokości 12% w skali roku. Ceny obejmują koszty robocizny i materiałów w momencie składania zamówienia. W przypadku zmian cen zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania cen.

4. Zwłoka w odbiorze / ryzyko:

Zamówiony pojazd/dzieło należy odebrać w ciągu trzech dni od powiadomienia o gotowości do dostawy. Odbiór odbywa się w siedzibie ZB w godzinach jej otwarcia. Po upływie trzech dni od powiadomienia wszelkie ryzyko związane z przedmiotem zakupu / dziełem przechodzi na ZD. W przypadku zwłoki w odbiorze należy uiścić dzienną opłatę postojową w wysokości 1% ceny zakupu brutto lub wynagrodzenia za dzieło.

5. Odpowiedzialność:

ZB jest zobowiązany do starannej i sumiennej realizacji złożonego zamówienia oraz do zabezpieczenia interesów klienta. ZB jest uprawniony do zlecania innym firmom świadczenia usług wynikających z niniejszego stosunku umownego na rzecz ZD. O ile ZB zleca wykonanie niezbędnych lub uzgodnionych usług firm zewnętrznych na rzecz ZD, odpowiedni zleceniobiorcy nie stanowią podwykonawców. Wykonawcy ci ponoszą odpowiedzialność wobec ZD na własny rachunek. Na wyraźne życzenie ZD Zleceniobiorca (ZB) ujawni świadczenie niezbędnych lub uzgodnionych usług przez osoby trzecie. Obiektywnie uzasadnione i stosowne zmiany w obowiązku świadczenia usług przez ZB, w szczególności stosowne przekroczenie terminu przekazania/dostawy, uznaje się z góry za zatwierdzone. ZB nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykonawcze lub inne błędy, które są zawarte w stosowanych przez ZD jako podstawę dokumentach i planach i które nie zostały sprawdzone. Nie udziela się gwarancji na korekty przekazane przez ZD telefonicznie.

6. Rękojmia:

W przypadku wystąpienia wady ZD nie jest uprawniony do samodzielnego usunięcia wady lub zlecenia jej usunięcia osobom trzecim. ZB musi uzyskać wcześniej możliwość dokonania poprawek w rozsądnym terminie, w przeciwnym razie ZD zrzeka się prawa do zwrotu kosztów. ZD jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia przedmiotu zakupu, dzieła lub części dzieła pod kątem wad. Stwierdzone wówczas wady należy zgłosić ZB niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu dwóch dni od dostarczenia przedmiotu zakupu / dzieła / części dzieła, podając rodzaj i zakres wady. Ewentualne wady ukryte należy zgłosić natychmiast po ich wykryciu. W przypadku niezgłoszenia wad w odpowiednim czasie przedmiot zakupu / dzieło / część dzieła uważa się za zatwierdzone. Wszelkie wady, za która odpowiada ZB i które są związane z przedmiotem zakupu / dziełem i możliwe do rozpoznania przy odbiorze, muszą być niezwłocznie zgłaszane pod rygorem ich wyłączenia. W pozostałym zakresie Zleceniodawca po przeprowadzeniu jazdy próbnej lub oględzin przedmiotu zakupu / dzieła i dokonaniu odbioru potwierdza należyte wykonanie umowy przez ZB. Dla pojazdów używanych rękojmia za wady, za które odpowiada ZB, wynosi jeden rok, a dla pojazdów nowych dwa lata od daty powiadomienia o możliwości odbioru. W celu usunięcia takich wad przedmiot zakupu / działo należy przekazać ZB w siedzibie jego przedsiębiorstwa. Rękojmia nie może być dochodzona w przypadku wprowadzenia zmian w przedmiocie zakupu / dziele przez osobę trzecią lub w przypadku przekazania przedmiotu zakupu / dzieła osobie trzeciej. Rękojmia jest wyłączona, jeżeli przedmiot zakupu / dzieło jest używane niezgodnie z instrukcją obsługi lub niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Prawo zatrzymania:

Przez czas, przez jaki ZD nie wypełnia, nawet tylko częściowo, ciążącego na nim zobowiązania umownego, ZB przysługuje prawo zatrzymania w stosunku do przedmiotu zakupu / dzieła.

8. Zastrzeżenie własności:

Prawo własności w stosunku do przedmiotu zakupu / dzieła przechodzi na ZD dopiero po całkowitym zapłaceniu ceny zakupu / wynagrodzenia za dzieło i wypełnieniu wszystkich innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

W przypadku wcześniejszego przekazania przedmiotu zakupu / dzieła ZB ma prawo dochodzić swojego prawa własności w stosunku do przedmiotu zakupu / dzieła i żądać wydania przedmiotu zakupu / dzieła.

9. Odstąpienie od umowy:

ZB jest uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie 30 dni od powiadomienia o możliwości odbioru przedmiotu zakupu / dzieła, jeżeli ZD do tego czasu nie odebrał przedmiotu zakupu / dzieła lub nie zapłacił za niego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży / umowy o dzieło. ZB może żądać zapłaty naliczonego wynagrodzenia za dzieło wraz z kosztami użytych materiałów oraz 10% ceny zakupu brutto / wynagrodzenia za dzieło tytułem kary umownej. ZB jest uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie 30 dni od daty zamówienia (umowy sprzedaży) przedmiotu zakupu / dzieła, jeśli ZD do tego czasu nie jest w stanie przedstawić uzgodnionego w umowie sprzedaży nieodwołalnego zobowiązania finansowego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży / umowy o dzieło. ZB może żądać zapłaty naliczonego wynagrodzenia za dzieło wraz z kosztami użytych materiałów oraz 10% ceny zakupu brutto / wynagrodzenia za dzieło tytułem kary umownej. ZB jest uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie 30 dni od daty zamówienia (umowy sprzedaży) przedmiotu zakupu / dzieła, jeśli ZD do tego czasu nie dokonał wpłaty uzgodnionej w umowie sprzedaży zaliczki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży / umowy o dzieło. ZB może żądać zapłaty naliczonego wynagrodzenia za dzieło wraz z kosztami użytych materiałów oraz 10% ceny zakupu brutto / wynagrodzenia za dzieło tytułem kary umownej. W przypadku odstąpienia przez ZD od umowy sprzedaży /umowy o dzieło ZB może żądać utrzymania umowy, naliczonego wynagrodzenia za dzieło wraz z kosztami użytych materiałów oraz 10% ceny zakupu brutto / wynagrodzenia za dzieło tytułem kary umownej.

10. Prawo właściwe:

Do niniejszej umowy stosuje się wyłącznie prawo austriackie z wyłączeniem przepisów austriackiego prawa prywatnego międzynarodowego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczona.

11. Wymóg formy pisemnej:

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy i OWH wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Nie dokonano żadnych dodatkowych uzgodnień ustnych.

12. Właściwość miejscowa sądu:
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd w Eisenstadt.

13. Potrącenie:
Potrącenie z roszczeniami ZD w stosunku do ceny zakupu / wynagrodzenia za dzieło jest wykluczone.

14. Przepisy ustawowe:
O ile w niniejszych OWH nie zawarto żadnych postanowień, obowiązują przepisy ustawowe.

15. Oświadczenie o zgodzie:
ZD potwierdza, że dokładnie przeczytał i zrozumiał niniejsze OWH. ZD w pełni zgadza się z niniejszymi OWH i nie zgłasza żadnych niejasności.

Obowiązuje od stycznia 2021 r.