• Peischl Schubbpodnauflieger

SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI (SPP)

SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI (SPP)

1.Področje veljavnosti:
Na predmetnih SPP temeljijo vsa naročila podjetja Peischl Fahrzeugbau GmbH kot izvajalca (IZV) in naročnika (NAR) in se uporabljajo, če se pogodbene stranke niso izrecno pisno dogovorile o spremembah; SPP veljajo zlasti za prihodnja naročila pogodbene stranke izvajalcu. Drugi SPP naročnika se s tem izpodbijajo. Izvajalca ne zavezujejo, tudi če jim izvajalec ob sklenitvi pogodbe dodatno ne nasprotuje. Pošiljanje potrdila naročila ne pomeni sprejetja pogojev naročnika. Ti SPP veljajo za nakup, izdelavo in popravilo vozil in delov vozil.

2.Storitev:
Za predmet nakupa/naročena dela veljajo materiali povprečne kakovosti za dogovorjene. Izvedba temelji na obsegu in vsebini sprejetega naloga (naročila). Predmet nakupa/delo mora biti v skladu s pogojenimi zahtevami in mora biti v skladu s tem uporaben za izvajalca. Za vse druge možne uporabe izvajalec niti ne jamči niti ne odgovarja.

3. Kupnina/plačilo za delo:
Neto kupnina/plačilo za delo, dogovorjene v naročilu, veljajo za vozilo/delo, navedeno na naročilu, skupaj z zakonsko predpisanim davkom na dodano vrednost. Morebitne dodatne dobave in storitve se plačajo posebej in se štejejo za sprejete ob prevzemu predmeta nakupa/dela. Ena tretjina kupnine/plačila za delo se plača ob oddaji naročila, preostanek pa ob obvestilu o dokončanju ali možnosti prevzema predmeta nakupa ali ob zapadlosti plačila za delo. V primeru zamude pri plačilu se letno dogovori za 12% obresti. Cene temeljijo na plačnih in materialnih stroških ob naročilu. V primeru sprememb cen si pridržujemo pravico, da cene ustrezno popravimo

4. Zamuda pri prevzemu/sprejemu/Tveganje:
Naročeno vozilo/delo se prevzame v treh dneh od obvestila o razpoložljivosti za dobavo. Prevzem mora biti opravljen na lokaciji izvajalca med njegovim delovnim časom. Po izteku treh dni od obvestila pa se vsa tveganja glede predmeta nakupa/dela prenesejo na naročnika. V primeru zamude pri prevzemu/sprejemu mora biti plačana dnevna pristojbina v višini 1% bruto kupnine ali plačila za delo.

5.Odgovornost:
Izvajalec je dolžan to naročilo izvajati skrbno in vestno ter varovati interese stranke. Izvajalec ima pravico, da drugim podjetjem naroči opravljanje storitev iz tega pogodbenega razmerja za naročnika. V kolikor izvajalec naroči potrebne ali dogovorjene zunanje storitve za naročnika, zadevni izvajalci niso zastopniki. Ti zastopniki so sami odgovorni naročniku. Na izrecno željo naročnika bo izvajalec seznanil o zagotavljanju potrebnih ali dogovorjenih zunanjih storitev preko tretjih oseb. Objektivno utemeljene in razumne spremembe obveznosti izvajalca, zlasti ustrezne prekoračitve predaje/dobave se vnaprej štejejo za odobrene. Izvajalec ne odgovarja za napake pri izvajanju ali druge napake, ki so vsebovane v dokumentih in načrtih, ki jih je predložil naročnik in niso bile preverjene. Garancija ne velja za popravke, ki jih naročnik opravi po telefonu.

6.Jamstvo:
V primeru napake naročnik nima pravice, da bi napako odpravil sam ali da bi jo odpravila tretja oseba. Izvajalcu mora pred tem dati možnost, da izboljšanje izvede v razumnem roku, sicer se naročniku odpoveduje povračilo stroškov. Naročnik je dolžan nemudoma pregledati predmet nakupa, delo ali delnega dela, če ni napak. Vse ugotovljene napake je treba nemudoma sporočiti izvajalcu, vendar najkasneje v dveh dneh po dostavi predmeta nakupa/del /delnih del z navedbo narave in obsega pomanjkljivosti. Vse skrite napake je treba odpraviti takoj po odkritju. V primeru nepravočasnega obveščanja o napakah se predmet nakupa/delo/delno delo šteje za odobrenega. Morebitne napake, za katere je odgovoren izvajalec in ki jih je mogoče ugotoviti ob prevzemu predmeta nakupa/dela, je treba sporočiti takoj, sicer se ne upoštevajo. Naročnik potrjuje, da je izvajalec pogodbo pravilno izvedel po izvedbi testne vožnje ali po pregledu in prevzemu predmeta nakupa/dela. Garancija velja za nastale napake, za katere mora odgovarjati izvajalec, eno leto za rabljena vozila in dve leti od sporočila o možnosti prevzema za nova vozila. Za odpravo teh napak se predmet nakupa/dela preda izvajalcu v kraju njegovega poslovanja. Garancije ni mogoče uveljavljati, če je na predmetu nakupa/delu izvajala spremembe tretja oseba ali če je predmet nakupa/delo prenesen na tretjo osebo. Garancija je izključena, če je predmet nakupa/delo uporabljen v nasprotju z navodili za uporabo ali se uporablja za druge namene kot je pogojeno.

7.Zadržna pravica:
Izvajalec ima pravico do zadržanja pri predmetu nakupa/delu, dokler naročnik ne izpolni pogodbenih obveznosti, tudi če je neizpolnitev le delna.

8.Pridržek lastninske pravice:
Lastništvo predmeta nakupa/dela preide na naročnika šele po popolnem plačilu kupnine/plačila za delo in vseh drugih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe. V primeru predčasne predaje predmeta nakupa/dela ima izvajalec pravico uveljaviti lastništvo nad predmetom nakupa/delom in zahtevati predajo predmeta nakupa/dela

9.Odstop od pogodbe:
Izvajalec je upravičen do odstopa od pogodbe po izteku 30 dni od dneva obvestila o možnosti prevzema predmeta nakupa/dela, če naročnik do takrat ni sprejel ali ni plačal predmeta nakupa/dela. Z odstopom se pogodba o nakupu/delu razveljavi. Izvajalec lahko zahteva plačilo za delo, vključno s stroški za uporabo materiala in 10% bruto kupnine/plačila za delo v smislu penalov. Izvajalec je upravičen do odstopa od pogodbe po izteku 30 dni od dneva naročila (nakupne pogodbe) predmeta nakupa/dela, če naročnik ne more predložiti nepreklicne finančne obveznosti do tega datuma, kot je dogovorjeno v nakupni pogodbi. Z odstopom se pogodba o nakupu/delu razveljavi. Izvajalec lahko zahteva plačilo za delo, vključno s stroški za uporabo materiala in 10% bruto kupnine/plačila za delo v smislu penalov. Izvajalec je upravičen do odstopa od pogodbe po izteku 30 dni od dneva naročila (nakupne pogodbe) predmeta nakupa/dela, če naročnik ni plačal predplačila do tega datuma, kot je dogovorjeno v nakupni pogodbi. Z odstopom se pogodba o nakupu/delu razveljavi. Izvajalec lahko zahteva plačilo za delo, vključno s stroški za uporabo materiala in 10% bruto kupnine/plačila za delo v smislu penalov. Če naročnik odstopi od pogodbe o nakupu/delu, lahko izvajalec zahteva ohranitev pogodbe, pogodbenega plačila za delo, vključno s stroški za uporabo materiala in 10% bruto kupnine/plačila za delo v smislu penalov.

10. Pravo, ki se uporablja:
To pogodbo ureja izključno avstrijsko pravo, razen pravil avstrijskega mednarodnega zasebnega prava. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izključena.

11.Pisna oblika:
Spremembe in dopolnitve pogodbe ter SPP morajo biti v pisni obliki, da so veljavne. Ne sprejemajo se ustne pomožne omejitve

12.Pristojno sodišče:
Dogovorjeno je, da je sodišče v Eisenstadtu pristojno za spore, ki izhajajo iz te pogodbe.

13.Pobot:
Pobot s terjatvijo naročnika s kupnino/plačilom za delo dela je izključen

14. Zakonske določbe:
Če v teh SPP ni določenih predpisov, veljajo zakonske določbe

15.Soglasje:
Naročnik potrjuje, da je natančno prebral in razumel te SPP. Naročnik
se popolnoma strinja s temi SPP, ni nejasnosti.

Velja od januarja 2021