• Peischl Schubbpodnauflieger

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

1.Oblasť platnosti:
Predmetné VOP sú východiskom pre všetky zákazky spoločnosti Peischl Fahrzeugbau GmbH ako dodávateľa a zároveň pre objednávateľa a sú platné, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú na zmenách písomne. VOP platia aj pre budúce zákazky zmluvného partnera adresované dodávateľovi. Inak znejúce VOP objednávateľa sa týmto vylučujú. Pre dodávateľa nie sú záväzné ani vtedy, ak proti nim pri uzatváraní zmluvy dodávateľ ani raz dodatočne nenamietal. Rovnako ani zaslanie potvrdenia zákazky neplatí ako súhlas s podmienkami objednávateľa. Tieto VOP platia pre nákup, výrobu a opravu vozidiel a častí vozidiel.

2.Služba:
V súvislosti s predmetom kúpy/požadovaným dielom sú dojednané materiály strednej kvality. Realizácia sa uskutoční podľa rozsahu a obsahu prijatej zákazky (objednávky). Predmet kúpy/dielo musí zodpovedať dojednaným požiadavkám a podľa nich musí byť použiteľný/é pre dodávateľa. Za možnosti používania nad rámec určených možností dodávateľ neručí ani sa na ne nevzťahuje záruka.

3. Kúpna cena/odmena za dielo:
Kúpna cena/odmena za dielo dojednaná v objednávke platí pre vozidlo/dielo uvedené v objednávke netto, s pripočítaním zákonom predpísanej dane z pridanej hodnoty. Ďalšie súvisiace dodávky a služby sa musia platiť osobitne a prevzatím predmetu kúpy/diela sa považujú za schválené. Tretina kúpnej ceny/odmeny za dielo je splatná v deň udelenia zákazky, zvyšok je splatný odo dňa oznámenia vyhotovenia alebo možnosti prevzatia predmetu kúpy alebo diela. V prípade omeškania je dojednaný 12 % úrok ročne. Ceny sa odvíjajú od nákladov na mzdy a materiál v čase objednávky. Ak dôjde k zmenám nákladov, vyhradzujeme si právo na úpravy cien.

4. Omeškanie odovzdania/prevzatia/zodpovednosť za riziká:
Objednané vozidlo/dielo sa musí prevziať v priebehu troch dní od oznámenia jeho pripravenia na expedíciu. Prevzatie sa musí uskutočniť u dodávateľa počas prevádzkových hodín. Po uplynutí troch dní od oznámenia prechádza akékoľvek riziko spojené s predmetom kúpy/dielom na objednávateľa. V prípade omeškania odovzdania, resp. prevzatia treba zaplatiť denné úložné vo výške 1 % kúpnej ceny brutto, resp. odmeny za dielo.

5.Ručenie:
Dodávateľ je povinný starostlivo a svedomite realizovať udelenú zákazku a chrániť záujmy klienta. Dodávateľ je oprávnený poverovať iné spoločnosti vykonávaním služieb pre objednávateľa plynúcich z tohto zmluvného vzťahu. Ak dodávateľ poverí iných dodávateľov vykonaním nevyhnutných alebo dojednaných služieb pre objednávateľa, títo sa nepovažujú za výpomoc pri plnení zmluvy. Títo dodávatelia poskytujú objednávateľovi vlastnú záruku. Na výslovné želanie objednávateľa dodávateľ oznámi, že realizuje nevyhnutné alebo dojednané služby prostredníctvom tretích strán. Objektívne oprávnené a primerané zmeny záväzku dodávateľa, predovšetkým primerané prekročenie času prevzatia/termínu dodania sa považujú za vopred schválené. Dodávateľ neručí za chyby vyhotovenia ani iné chyby, ktoré sú uvedené v dokumentácii a plánoch poskytnutých zo strany objednávateľa a ktoré neboli skontrolované. Na opravy podané telefonicky zo strany objednávateľa sa neposkytuje žiadna záruka.

6.Záruka:
V prípade prítomnosti nedostatku nie je objednávateľ oprávnený odstrániť takýto nedostatok samostatne ani ho nechať odstrániť prostredníctvom tretej strany. Najskôr treba dať dodávateľovi príležitosť, aby v primeranej dobe vykonal nápravu, v opačnom prípade sa objednávateľ zriekne náhrady škody. Objednávateľ je povinný ihneď skontrolovať prípadné nedostatky predmetu kúpy, diela, resp. čiastkového diela. Zistené nedostatky treba bezodkladne, najneskôr ale v priebehu dvoch dní po expedovaní predmetu kúpy/diela/čiastkového diela, oznámiť dodávateľovi, pričom treba uviesť druh a rozsah nedostatku. Možné skryté nedostatky treba reklamovať ihneď po ich odhalení. V prípade oneskorených reklamácií sa predmet kúpy/dielo/čiastkové dielo považuje za schválené. Možné nedostatky predmetu kúpy/diela zapríčinené zo strany dodávateľa, ktoré sú rozpoznateľné pri prevzatí, sa musia ihneď reklamovať, ak nie je dojednané inak. V ostatných prípadoch objednávateľ po absolvovaní skúšobnej jazdy, resp. kontrole predmetu kúpy/diela a jeho prevzatí potvrdí riadne plnenie zmluvy zo strany dodávateľa. Na vzniknuté nedostatky spôsobené zo strany dodávateľa sa v prípade ojazdených vozidiel poskytuje záruka v trvaní pol roka a v prípade nových vozidiel v trvaní dvoch rokov od oznámeného možného prevzatia. Na odstránenie týchto nedostatkov je potrebné doručiť predmet kúpy/dielo na adresu dodávateľa. Záruka nemôže byť platná, ak na predmete kúpy/diele boli vykonané zmeny prostredníctvom tretích strán alebo bol predmet kúpy/dielo
postúpený/é tretej strane. Záruka je vylúčená, ak sa predmet kúpy/dielo používa v rozpore s návodom na prevádzku alebo sa používa na iné ciele, ako je dojednané.

7.Zádržné právo:
Ak objednávateľ úplne alebo čiastočne nedodrží zmluvné záväzky, ktoré mu prináležia, dodávateľ má zádržné právo na predmet kúpy/dielo.

8.Výhrada vlastníckeho práva:
Vlastnícke právo na predmet kúpy/dielo prechádza na objednávateľa až po úplnom zaplatení kúpnej ceny/odmeny za dielo a všetkých ostatných záväzkov plynúcich z tejto zmluvy. V prípade predčasného prevzatia predmetu kúpy/diela má dodávateľ právo uplatniť vlastnícke právo na predmet kúpy/dielo a žiadať o vydanie predmetu kúpy/dielo.

9.Odstúpenie od zmluvy:
Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 30 dní od oznámenia možnosti prevzatia predmetu kúpy/diela, ak si objednávateľ dovtedy neprevzal predmet kúpy/dielo ani ho nezaplatil. Oznámením o odstúpení od zmluvy kúpna zmluva/zmluva o dielo zaniká. Dodávateľ môže ako penále požadovať dojednanú odmenu za dielo vrátane nákladov na používanie materiálov a 10 % kúpnej ceny brutto/odmeny za dielo. Dodávateľ má právo po uplynutí 30 dní odo dňa objednania (podpísania kúpnej zmluvy) predmetu kúpy/diela odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ v priebehu tohto času nemôže predložiť neodvolateľný prísľub financovania, ako je dojednané v kúpnej zmluve. Oznámením o odstúpení od zmluvy kúpna zmluva/zmluva o dielo zaniká. Dodávateľ môže ako penále požadovať dojednanú odmenu za dielo vrátane nákladov na používanie materiálov a 10 % kúpnej ceny brutto/odmeny za dielo. Dodávateľ má právo po uplynutí 30 dní odo dňa objednania (podpísania kúpnej zmluvy) predmetu kúpy/diela odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ v priebehu tohto času nevyplatil zálohu, ako je dojednané v kúpnej zmluve. Oznámením o odstúpení od zmluvy kúpna zmluva/zmluva o dielo zaniká. Dodávateľ môže ako penále požadovať dojednanú odmenu za dielo vrátane nákladov na používanie materiálov a 10 % kúpnej ceny brutto/odmeny za dielo. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, dodávateľ môže ako penále požadovať udržanie zmluvy v platnosti, dojednanú odmenu za dielo vrátane nákladov na použité materiály a 10 % kúpnej ceny brutto/odmeny za dielo.

10. Aplikovateľné právo:
Na túto zmluvu sa vzťahuje výlučne rakúske právo s vylúčením ustanovení rakúskeho medzinárodného občianskeho práva. Dohoda OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Obchodné právo OSN) je vylúčená.

11.Písomná podoba:
Zmeny a doplnky zmluvy a VOP vyžadujú pre nadobudnutie svojej platnosti písomnú podobu. Ústne dojednania sa nepovažujú za relevantné

12.Sídlo súdu:
Pre spory plynúce z tejto zmluvy je dojednaný príslušný súd v Eisenstadte

13.Kompenzácia:
Kompenzácia kúpnej ceny/odmeny za dielo na základe požiadavky objednávateľa je vylúčená.

14. Zákonné ustanovenia:
Ak v týchto VOP neboli prijaté žiadne usmernenia, platia zákonné ustanovenia.

15.Vyjadrenie súhlasu:
Objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal tieto VOP a porozumel im. Objednávateľ v plnej miere a jednoznačne rozumie obsahu týchto VOP.

Platnosť od januára 2021