• Peischl Schubbpodnauflieger

ÁTALÁNOSSZERZŐDÉSIFELTÉTELEK (ASzF)

ÁTALÁNOSSZERZŐDÉSIFELTÉTELEK (ASzF)

1.Az ÁSzF hatálya:
A jelen ÁSzF alapját képezi minden, a Peischl Fahrzeugbau GmbH mint megbízott vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) és bármely megrendelő
(továbbiakban: megrendelő) kötött szerződésnek, és érvényes mindaddig, amíg a szerződő felek írásban meg nem állapodnak ezen feltételek megváltoztatásáról. Az ÁSzF hatálya kiterjed különösen minden, bármely szerződő fél által a vállalkozónak jövőben adott megbízásokra. A megrendelő minden más szövegezésű általános szerződési feltétele érvénytelennek tekintendő. Ezen, a megrendelő eltérő szövegezésű feltételei akkor sem kötelezi a vállalkozót, ha a vállalkozó nem emelt külön kifogást erre vonatkozóan a szerződéskötés során. A megrendelés visszaigazolásának elküldése sem jelenti a megrendelő feltételeinek vállalkozó általi elfogadását. A jelen ÁSzF érvényes járművek és jármű-alkatrészek adásvételi ügyleteinek, elkészítésének és javításának eseteire.

2.Teljesítés:
Az adásvétel / megrendelés tárgyát képző járműre vonatkozóan az átlagos minőség tekintendő közösen megállapodott szintnek. A kivitelezésre a visszaigazolt megbízásban (megrendelés) foglalt méretben és tartalomban kerül sor. Az adásvétel / megrendelés tárgyának meg kell felelnie a szerződő felek által megegyezett követelményeknek és eszerint kell a vállalkozó számára használhatónak lennie. A nem rendeltetésszerű használatért a vállalkozót nem terheli felelősség és a garancia sem érvényesíthető.

3. Ellenérték / munkadíj:
A megrendelésben feltűntetett jármű / szerkezet fejében megállapított ellenérték / munkadíj nettó ár, amelyhez hozzáértendő a mindenkori törvényileg előírt általános forgalmi adó. Minden a megrendelésben foglaltakat meghaladó további terméket és szolgáltatást külön ki kell fizetni és e többlet tényét a megrendelésben érintett jármű / szerkezet átvételével elfogadottnak kell tekinteni. Az ellenérték / munkadíj egyharmada a megrendeléskor, a fennmaradó rész kifizetése a megrendelés teljesítésről szóló tájékoztatás vagy az adás-vételi ügylet tárgyának / elkészült munka átvételének lehetőségéről szóló tájékoztatáskor esedékes. Késedelmes fizetés esetén évi 12%-os kamatot számítunk fel. Az árak a megrendelés időpontjában érvényes munkadíjakon és anyagköltségeken alapulnak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy árváltozások esetén az árakat ezeknek megfelelően módosítsuk.

4. Elfogadási- / átvételi késedelem / kárveszély viselése:
A megrendelésben érintett járművet / szerkezetet az átvételre való rendelkezésre bocsátásról szóló értesítést követően három napon belül át kell venni a megrendelőnek. Az átvételre a vállalkozó telephelyén nyitvatartási időben kerülhet sor. Az értesítéstől számított követő három napot követően az érintett adásvétel / megrendelés tárgyához kapcsolódó bármely kárveszélyt a megrendelő visel. Elfogadási- / átvételi késedelem esetén a bruttó vételár, illetve munkadíj 1 %-a kerül naponta felszámításra.

5.Szavatosság:
A vállalkozó számára kötelező a kapott megbízást gondosan és lelkiismeretesen teljesíteni, és a vevő érdekeit megvédeni. A vállalkozónak jogában áll más vállalkozókat megbízni a szerződésben foglaltak teljesítésére. Amennyiben a vállalkozó a szükséges vagy megállapodáson alapuló szolgáltatásokat nyújt a szerződés szerinti megbízónak, akkor ebben az esetben a külső vállalkozó nem tekinthető teljesítésnél igénybevett segédnek. A vállalkozó a megbízónak teljes egészében felelősséggel tartozik. A megrendelő kifejezett kérésére a vállalkozó tájékoztatást ad a harmadik fél által nyújtott szükséges vagy megállapodáson alapuló szolgáltatásokról. A vállalkozót terhelő szolgáltatási kötelezettségek objektív szempontok alapján indokolható és megfelelő változtatásai, különösen a szállítási / átadási határidő tekintetében, előzetesen elfogadottnak tekintendő. A vállalkozó nem viseli a felelősséget olyan kivitelezési vagy más jellegű hibák miatt, amelyek a megbízó által rendelkezésre bocsátott dokumentumokban és tervekben kerültek rögzítésre és amelyeket nem ellenőriztek korábban. A megbízó által telefonon adott javításokkal kapcsolatban nem vállalnak garanciát

6.Jótállás:
Bármilyen jellegű hiányosság esetében a megbízó nem jogosult arra, hogy a hiányt önmaga révén vagy bármely harmadik fél által rendbe hozza. A vállalkozó számára előzetesen kell lehetőséget adni, hogy méltányos határidőn belül a szükséges javításokat eszközölje; ellenkező esetben a megbízó nem élhet a költségtérítés igényével. A megbízó kötelessége, hogy az adás-vételi ügylet tárgyát, a javításra átadott járművet vagy annak részét az esetleges hiányosságok megállapítása végett átvizsgálja. Az ennek során felfedezett hiányosságokról haladéktalanul, legkésőbb a leszállítást követő kettő napon belül egy, a hiányosság jellegének és mértékére kiterjedő ismertetés keretében köteles a vállalkozót tájékoztatni. Mindenfajta hiányosságot a felfedezését követően azonnal meg kell kifogásolni. A nem megfelelő időben benyújtott kifogás esetében az átadott adás-vételi ügylet tárgyát, a javításra átadott járművet vagy annak részét elfogadottnak kell tekinteni. Mindenfajta, a vállalkozótól eredő, az adás-vételi ügylet tárgyához vagy a javításra átadott járműhöz kapcsolódó olyan hiányosság esetében, amely az átvétel során azonnal megállapítható, egy további kizárás által azonnal kifogással kell élni. Egyéb esetben a megbízó a végrehajtott próbavezetést illetve az adás-vételi ügylet tárgyához vagy a javításra átadott jármű átvizsgálását és átvételét követően megerősíti a vállalkozónak szerződés hiánytalan teljesülését. Az átvétel lehetőségének közlését követő egy éven belül a használt járművek esetében, új járművek esetében két éven belül a vállalkozónak felróható hiányoságok esetében jótállás biztosított. Ilyen hiányoságok elhárítására az adás- vételi ügylet tárgyát vagy a javításra átadott járművet a vállalkozás telephelyén a vállalkoznak át kell adni. A jótállás nem érvényesíthető, ha adás-vételi ügylet tárgyán vagy a javításra átadott járművön bármely harmadik fél módosításokat eszközölt vagy bárki számára átruházásra került. A jótállás kizárásra kerül, ha adás-vételi ügylet tárgyán vagy a javításra átadott járművet a használati utasításban foglaltakkal össze nem egyeztethető módon vagy nem rendeltetés-szerűén használták.

7.Visszatartási jo:
Amennyiben a megbízó az őt illető szerződéses kötelezettséget csak részben teljesíti, a vállalkozót az adásvételi ügylet tárgyára vagy a javításra átadott járműre vonatkozóan visszatartási jog illeti meg

8.Tulajdonjog fenntartása:
Az adás-vételi ügylet tárgya vagy a javításra átadott jármű legkorábban a vételár / munkadíj teljes egészében történő kiegyenlítését és a szerződésből fakadó egyéb kötelezettség teljesítését követően száll át a megbízóra. Az adás-vételi ügylet tárgya vagy a javításra átadott jármű ezt megelőző átadása esetén a vállalkozó jogosult érvényesíteni a vonatkozó tulajdonjogát, és követelheti annak visszaszolgáltatását

9.Visszalépés a szerződéstől:
A vállalkozó jogosult arra, hogy az adás-vételi ügylet tárgyára vagy a javításra átadott jármű megbízó általi átvehetőségéről szóló értesítést követő 30. naptól visszalépjen a szerződéstől, ha a megbízó addig az időpontig nem fizette ki vagy nem vette át az adás-vételi ügylet tárgyát vagy a javításra átadott járművet. A visszalépésről szóló nyilatkozat érvényteleníti az adásvételi, illetve javítási szerződést. A vállalkozó a felmerült bérköltségekre és a felhasznált anyagok ellenértékeként a bruttó vételár / javítási díj 10%-át követelheti kötbér formájában. A megbízó az adás-vétel tárgyára, illetve a javításra vonatkozó megrendelés keltétől számított 30. naptól visszaléphet, ha a megbízó addig a szerződésben foglaltaknak megfelelően egy vissza nem vonható finanszírozási ígéretet nem terjeszt elő. A visszalépésről szóló nyilatkozat érvényteleníti az adásvételi, illetve javítási szerződést. A vállalkozó a felmerült bérköltségekre és a felhasznált anyagok ellenértékeként a bruttó vételár / javítási díj 10%-át követelheti kötbér formájában. A megbízó az adásvétel tárgyára, illetve a javításra vonatkozó megrendelés keltétől számított 30. naptól visszaléphet, ha a megbízó addig a szerződésben foglaltaknak megfelelően pénzügyileg nem teljesíti a szerződésben foglalt előleget. A visszalépésről szóló nyilatkozat érvényteleníti az adásvételi, illetve javítási szerződést. A vállalkozó a felmerült bérköltségekre és a felhasznált anyagok ellenértékeként a bruttó vételár / javítási díj 10%-át követelheti kötbér formájában. Ha a megbízó lép vissza a szerződéstől, akkor a vállalkozó a szerződésben foglaltaknak megfelelően bruttó vételár / javítási díj 10%-át követelheti kötbér formájában.

10. Alkalmazandó jogrend:
Erre a szerződésre kizárólag az osztrák jog alkalmazandó, kizárva az osztrák nemzetközi magánjog szabályozásait. Az Egyesült Nemzetek nemzetközi adás-vételre vonatkozó egyezmények rendelkezései (ENSZ-adásvételi jog) ki vannak zárva.

11.Írásos forma kikötése:
A jele ÁSzF és a létrejött szerződések változtatásai és kiegészítése csak írásos formában válnak hatályossá. A szóbeli mellékmegállapodások érvénytelenek.

12.Illetékes bíróság:
A vitás kérdésekben illetékes bíróság tekintetében a szerződő felek az Eisenstadt (Kismarton) területén ebben kérdésben eljáró bíróság illetékességét állapítják meg

13.Elszámolás:
A megbízónak vállalkozóval szemben fennálló pénzügyi követelését nem számolható el a vételárral és/vagy munkadíjjal szemben

14. Törvényi rendelkezések:
A jelen ÁSzF által nem rendelkezett kérdésekben a törvényi előírások alkalmazandóak.

15.Beleegyező nyilatkozat:
A megbízó megerősíti, hogy ezt az ÁSzF-et gondosan átolvasta és megértette. A megbízó a jele ÁSzF rendelkezéseivel teljes mértékben egyet ért, és nincsenek az ÁSzF-nek a megrendelő által nem egyértelműen értelmezett részei.

Érvényes: 2021 januárjától