• Peischl Schubbpodnauflieger

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

1. Rozsah platnosti:
Předmětné VOP jsou základem pro všechny zakázky společnosti Peischl Fahrzeugbau GmbH s objednatelem, kde společnost Peischl Fahrzeugbau vystupuje jako dodavatel, a platí, pokud smluvní strany výslovně nesjednaly písemnou formou změny. VOP platí také zejména pro budoucí zakázky udělené smluvním partnerem dodavateli. S VOP objednatele v jiném znění se tímto vyjadřuje nesouhlas. Dodavatel jimi není vázán ani v případě, že s nimi nevyjádří znovu dodatečně nesouhlas při uzavření smlouvy. Ani zaslání potvrzení zakázky se nepovažuje za uznání podmínek objednatele.Tyto VOP platí pro nákup, zhotovení a opravu vozidel a dílů vozidel.

2. Plnění:
Pro předmět koupě / zadané dílo se považují za sjednané materiály střední kvality. Provedení se uskuteční podle rozsahu a obsahu přijaté zakázky (objednávky). Předmět koupě / dílo musí odpovídat sjednaným požadavkům a být tedy pro dodavatele využitelný/é. Dodavatel nenese odpovědnost ani neručí za možnosti využití přesahující tento rámec.

3. Kupní cena / cena díla:
Kupní cena / cena díla sjednaná v objednávce platí pro vozidlo/dílo uvedené v objednávce jako cena netto, k níž se připočte zákonem stanovená sazba daně z přidané hodnoty. Dodávky a plnění poskytnutá nad tento rámec budou hrazeny zvlášť a považují se za schválené převzetím předmětu koupě / díla. Třetina kupní ceny / ceny díla je splatná při udělení zakázky, zbytek od okamžiku oznámení o dokončení nebo možnosti převzetí předmětu koupě nebo díla. Při prodlení s platbou se považují za sjednané úroky ve výši 12 % ročně. Ceny vycházejí ze mzdových a materiálových nákladů v době objednávky. V případě změn cen si vyhrazujeme právo provést příslušnou úpravu ceny.

4. Prodlení s odběrem/přejímkou / odpovědnost za rizika:
Objednané vozidlo/dílo musí být převzato do tří dnů od vyrozumění o tom, že je vozidlo/dílo přichystáno k expedici. K převzetí dojde v závodě dodavatele během jeho provozní doby. Po uplynutí tří dnů od vyrozumění přechází veškerá rizika k předmětu koupě / dílu na objednatele. V případě prodlení s odběrem, respektive přejímkou bude hrazen denní skladovací poplatek ve výši 1 % z kupní ceny brutto, respektive z ceny díla.

5. Odpovědnost:
Dodavatel je povinen provést udělenou zakázku pečlivě a svědomitě a hájit zájmy zákazníka. Dodavatel je oprávněn pověřit poskytnutím plnění pro objednatele vyplývajících z tohoto smluvního vztahu jiné společnosti. Pokud dodavatel zadá potřebná nebo sjednaná cizí plnění pro objednatele, nejsou příslušní dodavatelé osobami pomáhajícími dodavateli při plnění smlouvy. Tito dodavatelé mají vůči objednateli vlastní odpovědnost. Na výslovné přání objednatele dodavatel poskytování potřebných nebo sjednaných cizích plnění třetími strany oznámí. Objektivně odůvodněné a přiměřené změny povinnosti dodavatele plnit, zejména náležité převzetí / překročení dodací lhůty, se již předem považují za schválené. Dodavatel nenese odpovědnost za vady provedení a jiné vady, které jsou obsaženy v dokumentech a plánech, které objednatel poskytl jako podklad, a které nebyly zkontrolovány. Za telefonicky předané opravy objednatele není poskytováno ručení.

6. Záruka:
Pokud se vyskytne vada, není objednatel oprávněn vadu sám odstraňovat nebo ji nechat odstraňovat třetími stranami. Nejprve musí být dodavateli poskytnuta příležitost, aby v přiměřené lhůtě
provedl nápravu, v opačném případě se objednatel zříká náhrady nákladů. Objednatel je povinen neprodleně zjistit, zda nemá předmět koupě, dílo, popř. částečné dílo vady. Zjištěné vady oznámí neprodleně, nejpozději však do dvou dnů od dodání předmětu koupě / díla / částečného díla, s uvedením druhu a rozsahu vady dodavateli. Případné skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění. Při pozdní reklamaci se předmět koupě / dílo / částečné dílo považuje za schválené. Případné vady způsobené dodavatelem, které předmět koupě / dílo vykazuje a které jsou při převzetí patrné, musí být reklamovány ihned s tím, že bude jejich uplatnění jinak vyloučeno. V ostatním potvrdí objednatel po provedení zkušební jízdy, popř. po ověření předmětu koupě / díla a po převzetí náležité splnění smlouvy dodavatelem. U ojetých vozů je na vady, které se vyskytnou a které způsobil dodavatel, poskytována záruka v délce jednoho roku a u nových vozů v délce dvou let od sdělení možnosti převzetí. Za účelem odstranění těchto vad musí být předmět koupě / dílo předán/o dodavateli v prostorách jeho společnosti. Záruku nelze uplatnit v případě, že jsou na předmětu koupě / díle provedeny změny třetí stranou nebo že je předmět koupě / dílo převeden/o na třetí stranu. Uplatnění záruky je také vyloučeno, pokud je předmět koupě / dílo používán/o v rozporu s návodem k obsluze nebo k jiným než sjednaným účelům.

7.Zadržovací právo:
Pokud objednatel třeba jen částečně nesplní některou ze svých smluvních povinností, náleží dodavateli zadržovací právo k předmětu koupě / dílu.

8.Výhrada vlastnického práva:
Vlastnické právo k předmětu koupě / dílu přechází na objednatele až po úplném uhrazení kupní ceny / ceny díla a veškerých ostatních závazků vyplývajících z této smlouvy. Při dřívějším předání předmětu koupě / díla je dodavatel oprávněn uplatnit své vlastnické právo k předmětu koupě / dílu a požadovat vydání předmětu koupě / díla.

9.Odstoupení od smlouvy:
Dodavatel je oprávněn odstoupit po uplynutí 30 dnů od vyrozumění o možnosti předání předmětu koupě / díla od smlouvy, pokud objednatel do té doby předmět koupě / dílo nepřevezme nebo nezaplatí. Kupní smlouva / smlouva o dílo je ukončena prohlášením o odstoupení. Dodavatel může jako penále požadovat vzniklou cenu díla včetně nákladů na použití materiálů a 10 % kupní ceny brutto / ceny díla.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy po uplynutí 30 dnů ode dne objednání (kupní smlouvy) předmětu koupě / díla, pokud objednatel do té doby nepředloží neodvolatelný příslib financování tak, jak je sjednáno v kupní smlouvě. Kupní smlouva / smlouva o dílo je ukončena prohlášením o odstoupení. Dodavatel může jako penále požadovat vzniklou cenu díla včetně nákladů na použití materiálů a 10 % kupní ceny brutto / ceny díla. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy po uplynutí 30 dnů ode dne objednání (kupní smlouvy) předmětu koupě / díla, pokud objednatel do té doby nesloží zálohu tak, jak je sjednáno v kupní smlouvě. Kupní smlouva / smlouva o dílo je ukončena prohlášením o odstoupení. Dodavatel může jako penále požadovat vzniklou cenu díla včetně nákladů na použití materiálů a 10 % kupní ceny brutto / ceny díla. Pokud od kupní smlouvy / smlouvy o dílo odstoupí objednatel, může dodavatel požadovat dodržení smlouvy a jako penále vzniklou cenu díla včetně nákladů na použité materiály a 10 % kupní ceny brutto / ceny díla.

10. Použitelné právo:
Tato smlouva se řídí výhradně rakouským právem s vyloučením ustanovení rakouského mezinárodního práva soukromého. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena.

11. Písemná forma:
Změny a dodatky smlouvy a VOP vyžadují písemnou formu, aby byly účinné. Nebyla sjednána žádná ústní vedlejší ujednání.

12. Soudní příslušnost:
Jako místo soudní příslušnosti pro spory vyplývající z této smlouvy se sjednává věcně příslušný soud v Eisenstadtu.

13. Započtení:
Započtení kupní ceny / ceny díla na pohledávku objednatele je vyloučeno.

14. Zákonná ustanovení:
Pokud nebyla v těchto VOP sjednána jiná ustanovení, platí zákonná ustanovení.

15.Vyjádření souhlasu:
Objednatel potvrzuje, že si tyto VOP pečlivě přečetl a porozuměl jim. Objednatel s těmito VOP v plném rozsahu souhlasí, nemá žádné nejasnosti

Platnost od ledna 2021